Ouderraad Willibrord

Veel activiteiten op school worden georganiseerd en gecoördineerd in samenwerking met de ouderraad (OR). Elke ouder/verzorger van kinderen op onze school, kan lid worden van de ouderraad. 

De OR bestaat uit negen leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Een lid van de OR heeft zitting voor drie jaar en is herkiesbaar voor maximaal drie jaar. Jaarlijks legt de OR financiële en inhoudelijke verantwoording af tijdens de algemene jaarvergadering. Elke ouder krijgt hiervoor een uitnodiging.

Documenten

Wat doet de Ouderraad?

- Het behartigen van belangen van de ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen en het vertegenwoordigen van deze ouders naar team en directie, medezeggenschapsraad, werkgroepen en commissies binnen de school en daarbuiten;
- Meedenken en meebeslissen waar mogelijk over belangrijke schoolzaken;
- Beleggen van OR-vergaderingen (1x per maand);
- Informatie geven aan ouders over belangrijke zaken met betrekking tot de relatie ouders - school;
- Het werven van ouders voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van het onderwijs en het organiseren hiervan in samenwerking met team en directie.