Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Instemmingsrecht: voor zaken die van wezenlijk belang zijn hebben de ouders en personeel instemmingsrecht. Beiden moeten instemmen met onder andere het schoolplan, de schoolgids, reglementen en de manier waarop de ouders bij de school worden betrokken.
Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over de plannen met de school zoals een fusie en het aanstelling- en ontslagbeleid.

Naast de medezeggenschapsraad kennen we ook een gemeenschappelijke MR. In de GMR komt het beleid aan de orde voor alle scholen binnen De Groeiling zoals het integraal personeelsbeleid en meerjarenformatieplan. De vergaderingen zijn altijd openbaar, tenzij er over vertrouwelijke onderwerpen wordt gesproken.

Miland: Martijn Beukers, Frank Lenssinck
Willibrord: Charlotte de Heij, Patrick Staring, vacature

Van het team maken juf Daisy (groep 6/7/8) en juf Mirjam (groep 4/5) deel uit van de MR. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen met mr.willibrordmiland@degroeiling.nl.