Verkeerseducatie op de Willibrord/Miland

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan verkeerseducatie. Verkeerseducatie is opgenomen in de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Verkeersonderwijs is daarmee een verplicht vak op de basisschool.

Kerndoel 35
De leerlingen leren zich vreedzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Door het SLO (nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling) zijn de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs voor de verschillende vakken in het basisonderwijs uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen (TULE). Voor verkeerseducatie kunt u in het TULE-overzicht onder ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, kerndoel 35, de leerlijnen en tussendoelen per groep bekijken.

Sinds 2014 is de Willibrord in het bezit van het label “School op Seef”. Een programma welke streeft naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie op basisscholen. Om dit label te behalen en continueren moet de school voldoen aan onderstaande punten:

 • actuele theoretische en praktische verkeerseducatie
 • een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes
 • communicatie met ouders
 • een planmatige organisatie

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door ouders actief te betrekken bij de lesstof, bijvoorbeeld door informatie mee te geven over de lessen verkeer, kunnen zij mee werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. De ouders kunnen dan de lijn die in de klas is gezet, doortrekken naar het leven buiten de school.

Hierbij spelen verkeersouders een belangrijke rol. De Willibrord heeft sinds enkele jaren verkeersouders. Zij vormen samen met twee teamleden de verkeerscommissie. Deze ouders denken mee over de verkeersveiligheid in en om de school. Kunnen als tussenpersoon functioneren tussen ouders, school, politie en gemeente. Maar ondersteunen ook de leerkrachten bij praktijklessen.

De commissie heeft ten doel:

Regelen van verkeerszaken rondom de school of in het belang van de school en de leerlingen.

Hieronder valt:

 • Verkeersveiligheid rondom school (parkeren, klaarover, veilige school-thuisroutes etc.)
 • Overleggen met gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en andere verkeersouders
 • Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen.
 • Ouders informeren/motiveren m.b.t. die zaken die in het belang van de verkeersveiligheid zijn.
 • Inkomende post betreffende verkeer verwerken
 • Goed verkeersonderwijs: lesstof inventariseren, evalueren en mogelijke nieuwe lesstof onder de aandacht brengen.
 • Organiseren van verkeersactiviteiten voor de leerlingen.
 • Bieden van begeleiding bij fietsroutes en wandelingen met de verschillende groepen ter ondersteuning van de leerkracht.

De verkeersouders helpen ook  bij praktische verkeerslessen: les dode hoek spiegel bij vrachtwagens, fietscontrole,  ANWB Streetwise, verkeersexamen, School op Seef lessen en fiets/wandeltochten. De verkeersouders coördineren tevens de verkeersbrigade en hebben contact met de ouderraad.

We kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken bij verschillende activiteiten.

Voor aanmelding, vragen, opmerkingen of suggesties kunt u terecht bij de verkeersouders. Hun namen treft u achter in de schoolgids aan. Namens het team zijn Karen Emonds en Ria Haakman verkeerscoördinator.

Praktische afspraken/weetjes:

De locatie Willibrord staat aan een doorgaande weg en in een 30 km zone. Reeds vele jaren geleden zijn we gestart met een verkeersbrigade. Ouders en kinderen van groep 8 worden, na instructie van een verkeersagent, aangesteld als verkeersbrigadier. Dit gebeurt officieel door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Er staat, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, één ouder met één kind.

Drie keer per dag wordt er door vrijwilligers gebrigadierd:

 • ’s morgens en ’s middags 10 minuten vóór schooltijd en
 • ’s middags om kwart over 3 als de school uitgaat.

Wilt u zo goed mogelijk van de verkeersbrigade gebruik maken? De kinderen van school worden aan het begin van het jaar allemaal gewezen op een goed gebruik van de verkeersbrigade.

In verband met beperkte parkeerruimte adviseren wij om zoveel mogelijk op de fiets of wandelend naar school te komen.

De locatie Miland heeft naast de school de beschikking over een ruime parkeerplaats. U wordt verzocht om uw auto daar te parkeren en niet voor de school. Als het parkeerterrein naast de school vol is, kan er ook op het terrein achter de kerk geparkeerd worden. Wilt u de doorgang die het verst van de school af ligt als inrit gebruiken en de doorgang die het dichtst bij de school ligt als uitrit?

Daarnaast verzoeken wij u de uitrit vrij te houden en geen auto’s langs de geel geverfde trottoirband te parkeren. Voor de Miland geldt een 30 km zone. Ter veiligheid van u en uw buurtkinderen, willen wij u met nadruk vragen om deze snelheid aan te houden.